Cookie-privacyverklaring

Zorg voor een blije nest

Privacy Beleid

Dit is het Privacy Beleid van Kraamzorg Blije Nest (hierna te noemen Kraamzorg Blije Nest of “wij”) gevestigd op hoofdlocatie Johan Hofmanstraat 83 1069 KD te Amsterdam en tweede locatie op Bristolroodstraat 164 te Zaandam, met KvK nummer 62426019.
Kraamzorg Blije Nest is een kraamzorgorganisatie die kraamzorg biedt aan cliënten. Bij de werkzaamheden in het kader van onze zorgverlening legt Kraamzorg Blije Nest persoonsgegevens vast. Die gegevens worden ook gebruikt voor de interne bedrijfsvoering van Kraamzorg Blije Nest, zoals het management, beleidsdoeleinden, financieel beheer en verantwoording aan derden. Gegevens worden in afzonderlijke gegevensverwerkingen opgenomen. De verantwoordelijke voor deze gegevensverwerkingen is Kraamzorg Blije Nest.

Wat betekent de privacyverklaring?

In het kort houdt dit in dat wij de verantwoordelijkheid hebben te vertellen wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt. Welke persoonsgegevens wij vragen, waar we die voor gebruiken, wie ze gebruikt en aan wie we gegevens mogelijk verstrekken. Uitgangspunt daarbij is dat we alleen persoonsgegevens gebruiken indien dat noodzakelijk is en uiteraard op een veilige manier.

De cliënt

Bij je aanmelding voor kraamzorg bij Kraamzorg Blije Nest zullen wij in beginsel zo min mogelijk gegevens vastleggen. Tijdens het intake gesprek vragen wij om meer specifieke gegevens en slaan wij die op in een elektronisch cliënten dossier.

Persoonlijke gegevens en derden

Kraamzorg Blije Nest verzamelt persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals het verwerken van jouw aanvraag voor het leveren van kraamzorg, om jou te informeren over onze nieuwe diensten, voor het voeren van correspondentie met jou en om informatie op te vragen bij derden. Kraamzorg Blije Nest kan de informatie die we van jou hebben gekregen combineren met de informatie die we van derden hebben gekregen, zoals de gemeente, verzekeraar en andere zorgverleners (verloskundigen of gynaecologen) . Hierdoor kunnen we de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie waarborgen en het contact met jou beter afstemmen.

Welke gegevens verzamelen wij?

 1. Algemene persoonsgegevens (voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, huwelijkse staat, uitgerekende datum, hoeveelste zwangerschap, naam verloskundige/gynaecoloog, emailadres, etc.), verzekeringsgegevens, sociaal profiel / netwerk, overige gezinsleden, gewenste uren, spreektaal en cultuur en medische en gedragsgegevens, voor zover relevant voor het kunnen bepalen van de benodigde zorg. Deze gegevens gebruiken wij voor onze bedrijfsvoering, correspondentie en persoonlijke communicatie; in het bijzonder voor de instandhouding van de dienstverlening en externe verantwoording over de verleende zorg (declareren naar zorgkantoor, zorgverzekeraar, gemeente).
 2. Burgerservicenummer (BSN)Dit nummer hebben wij nodig om gegevens uit te wisselen met zorgkantoor, zorgverzekeraar, overheid en andere zorgaanbieders; gebruik van dit nummer is dan verplicht.
 3. Medisch/specialistische, gedrags-gerelateerde, sociaal-maatschappelijke en verzorgende gegevens.Deze gegevens gebruiken wij voor het vaststellen, toetsen, volgen en uitvoeren van de individuele zorg- en dienstverlening.
 4. Omschrijving en aard van incidenten met betrekking tot cliënten, getroffen maatregelen en schade/letsel.Deze gegevens gebruiken wij ten behoeve van handhaving en optimalisering van de kwaliteit van zorgverlening aan cliënten.

Waarvoor worden jouw gegevens gebruikt?

 • Voor het afhandelen van de aanvraag door onze directe medewerkers;
 • Voor het leggen van contact met jou, voor het verlenen van de juiste zorg en voor cliënttevredenheidsonderzoek;
 • Voor kwaliteitsrapportages, waarbij alle gegevens anoniem worden gebruikt.
 • Voor marketingdoeleinden, mits je hiervoor specifiek toestemming hebt verleend;
 • Voor facturatie naar jouw zelf of naar de verzekeraar.

Wat zijn je rechten wanneer je ons je gegevens verschaft?

 • Je kunt aangeven dat wij jouw gegevens niet met derden mogen delen, mits dit in overeenstemming is met de wet;
 • Je hebt ten allen tijde recht op inzage in jouw persoonlijke gegevens;
 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • Als we gegevens van jou verzamelen, is het mogelijk ons te laten weten dat je niet wilt dat deze voor verdere marketingcontacten worden gebruikt;
 • Je kunt het gebruik van cookies op je browser uitschakelen als je onze website bezoekt.

Beveiliging van de gegevens

Kraamzorg Blije Nest neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens veilig te bewaren en tevens ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de voor de zorgsector geldende beveiligingsnormen, zoals vastgelegd in de NEN7510/12/13. Met leveranciers van de door ons gebruikte computerprogramma’s sluiten we een bewerkersovereenkomst waarmee we de leverancier verplichten op een even zorgvuldige manier met persoonsgegevens om te gaan.

Bewaartermijn

In het kader van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) dient Kraamzorg Blije Nest voor het cliëntendossier een bewaartermijn van 15 jaar te hanteren na beëindiging van de zorgovereenkomst. Voor financiële gegevens geldt een bewaartermijn van 7 jaar. Voor overige gegevens geldt dat we de gegevens niet langer bewaren dan nodig is. Wij zullen de gegevens dan zo spoedig mogelijk verwijderen.

Vragen of opmerkingen

Als je vragen hebt over jouw rechten, je niet tevreden bent over hoe wij hieraan uitvoering geven, of specifieke vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens, is het altijd mogelijk contact met ons op te nemen.

Klacht indienen

Ben je van mening dat Kraamzorg Blije Nest niet op de juiste manier omgaat met jouw persoonsgegevens, dan heb je het recht bij ons een klacht in te dienen. Hoe dat in zijn werk gaat staat in onze klachtenregeling, deze zijn op onze website te vinden in de leveringsvoorwaarden.

 

 

 

 

Wil je meer weten over wat Kraamzorg Blije Nest voor jou kan betekenen of wil je je inschrijven?

Over ons

Kraamzorg Blije Nest is een kleinschalige onafhankelijke kraamzorgorganisatie. Wij bieden toegankelijke en kwalitatief hoogstaande zorg aan moeders en pasgeboren baby’s. Wij zorgen voor een goede start. Aan het einde van de kraamperiode hebben ouders genoeg kennis om zelfstandig en zelfverzekerd de zorg voor hun baby over te nemen.

Contactgegevens

Kraamzorg Blije Nest
Postbus 9556
1006 GB Amsterdam

T: 020-6101055
@: info@blijenest.nl